Courses


  Available courses

  T003B045 Mokomoji praktika 2 

  Šis modulis suteiks praktinių žinių apie metalų apdirbimą, suvirinimo technologijas, įrankių, bei įrengimų taikymo galimybes.  Studentas susipažins su automobilių remonto ir priežiūros įpatumais ir įsisavins atliekamų darbų organizavimo principus, turės supratimą apie profesionalų požiūrį į darbą ir savo profesiją, galės suformuluoti ir argumentuotai pagrįsti savo sprendimus iškilusioms problemoms spręsti.

  T003B044 Mokomoji praktika 1

  Šis modulis suteiks praktinių žinių apie metalų apdirbimą, suvirinimo technologijas, įrankių, bei įrengimų taikymo galimybes.  Studentas susipažins su automobilių remonto ir priežiūros įpatumais ir įsisavins atliekamų darbų organizavimo principus, turės supratimą apie profesionalų požiūrį į darbą ir savo profesiją, galės suformuluoti ir argumentuotai pagrįsti savo sprendimus iškilusioms problemoms spręsti.

  T450B007 Inžinerinės ir eksploatacinės medžiagos

  Suteikiamos specialybės žinios apie inžinerinių ir eksploatacinių medžiagų savybes; paaiškinami jų žymėjimo ir klasifikavimo ypatumai bei išanalizuojamos šių medžiagų pritaikymo galimybės; suteikiami praktiniai medžiagų savybių, sudėties ir struktūros nustatymo įgūdžiai.

  T455B003 Vidaus degimo varikliai ir jų sistemos

  Studentai supažindinami su variklių sistemų ir mechanizmų sandara, konstrukcija, veikimo principu, bei jų įtaka automobilio eksploatacinėms savybėms.

  T455B002 Vidaus degimo variklių teorija.

  Studijuodami variklių modulį studentai sužinos variklių konstrukciją ir tipus, variklių veikimo principą, darbo ciklo ir variklių darbo rodiklius, alkūninio veleno kinematiką, mokės nustatyti cilindrų darbo tvarką, išmoks apskaičiuoti variklių charakteristikas, 

  T003B025 Profesinės veiklos praktika

  Įtvirtinti, įprasminti, susisteminti ir praplėsti studentų žinias, įgytas studijuojant kvalifikacinius dalykus bei suformuoti automobilių techninio eksploatavimo praktinius profesinius įgūdžius.

  Žinių įgytų studijuojant kvalifikacinius dalykus, įtvirtinimui bei praktiniam praplėtimui Profesinės veiklos praktika atliekama automobilių techninės priežiūros ir remonto įmonėse. Praktikos metu studentai įsisavina įmonėje vykdomų automobilių techninės priežiūros ir remonto darbų organizavimo ypatumus, analizuoja darbų technologijų sudaymo ir įrangos parinkimo principus.

  T003B036 Sportinių automobilių ir agregatų projektavimas (dėst. A. Dargužis)  T003B021 Semestro darbas 1 

  Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo įgudžiai... Naudokite AIS aprašo informacija...

  T003B028 Lengvųjų automobilių TP įmonės ir jų technologinis projektavimas

  Studentai gebės analizuoti ir vertinti lengvųjų automobilių techninės priežiūros sistemų funkcionavimo principus, bei gebės suprojektuoti bei organizuoti technologinį procesą įmonėje. Gebės atlikti ekspertinį vertinimą priimant į servisą, diagnozuojant ir išleidžiant lengvuosius automobilius, ir remiantis surinkta technine dokumentacija tinkamai apiformint techninės priežiūros ir remonto darbus, sekt darbų kokybę.

  T003B030 Motociklai ir kitos transporto priemonės

  Kursas suteikia žinių apie motociklo sandaros sistemų funkcionavimo principus, įrangą motocikluose. Kurso metu gebės atskirti, analizuoti, atlikti ekspertinį vertinimą diagnozuojant ir techninę motociklų priežiūrą.

  T003B032 Krovininių automobilių sandara ir jų techninė priežiūra

  Supažindinama su krovininių automobilių sandara, technine jų priežiūra.Suteikiamos žinios apie mazgų konstrukciją, paskirtį, veikimą. Suteikiami praktinio darbo su krovininio automobilio agregatais, mazgais defektavimo, TP ir TR diagnozės įgūdžiai.

  T003B024 Profesinės veiklos praktika

  Įtvirtinti, įprasminti, susisteminti ir praplėsti studentų žinias, įgytas studijuojant kvalifikacinius dalykus bei suformuoti automobilių techninio eksploatavimo praktinius profesinius įgūdžius.

  Žinių įgytų studijuojant kvalifikacinius dalykus, įtvirtinimui bei praktiniam praplėtimui Profesinės veiklos praktika atliekama automobilių techninės priežiūros ir remonto įmonėse. Praktikos metu studentai įsisavina įmonėje vykdomų automobilių techninės priežiūros ir remonto darbų organizavimo ypatumus, analizuoja darbų technologijų sudaymo ir įrangos parinkimo principus.

  T003B026 Baigiamoji praktika

  Įtvirtinti teorines žinias ir praktinius įgūdžius kvalifikacijai įgyti, organizuojant ir vykdant lengvųjų/krovininių/sportinių automobilių ir jų sistemų diagnostiką, techninę priežiūrą, remontą ir modernizavimą.

  Praktikos metu studentai turi surinkti duomenis, reikalingus baigiamajam darbui ir praktikos ataskaitai parengti.

  T190B056 Elektrotechnikos pagrindai

  Supažindinama su elektrinėmis grandinėmis, pagrindiniais elektrinių grandinių elementais ir įtaisais, jų darbo režimais. Suteikiamos žinios apie pagrindines elektrotechnikos sąvokas ir dėsnius, jų taikymą atliekant elektrinių grandinių analizę. Suteikiami praktinio darbo įgūdžiai atliekant elektrinių grandinių analizę, jungiant elektrines grandines, matuojant ir skaičiuojant elektrinius dydžius.

  T003B020 Semestro darbas 2

  Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo įgudžiai... Naudokite AIS aprašo informacija...

  H530B010 Užsienio kalba 2 (vokiečių k.)

  Formuojami gebėjimai vartoti terminus ir leksines konstrukcijas, būdingas inžinerinei vokiečių kalbai, komunikuojant konkrečioje profesinėje srityje, vertinant, interpretuojant ir sisteminant informaciją ir duomenis, juos sistemiškai užrašant ir dokumentuojant; parengiant iliustruotą pateiktį žodžiu ir raštu profesine tematika.

  S180B007 Verslo ekonomika ir vadyba

  Suteikiamos struktūruotos žinios apie makroekonomikos rodiklius, rinką,  įmonių rūšis, įmonių vadybą, verslo organizavimą, formuojami gebėjimai, leidžiantys praktiškai veikti įvairiose rinkos situacijose, kuriant, planuojant, organizuojant, analizuojant, vertinant įmonės veiklą. Atskirai aptariamos pardavimo strategijos organizavimas ir vykdymas -  rinkodara bei  įmonės finansai. Praktinėje kurso dalyje sprendžiamos konkrečios užduotys apie verslo steigimą, analizuojamos rinkos situacijos, ugdomi verslo ekonominės ir vadybinės analizės įgūdžiai, mokoma verslo plano rengimo pradmenų.

  T003B029 Automobilių diagnostika ir informacinės sistemos

  Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo įgudžiai... Naudokite AIS aprašo informacija...

  H570B012 Užsienio kalba 2 (anglų)

  Formuojami gebėjimai vartoti terminus ir leksines konstrukcijas, būdingas inžinerinei užsienio kalbai komunikuojant konkrečioje profesinėje srityje, vertinant, interpretuojant ir sisteminant informaciją bei duomenis, juos sistemiškai užrašant ir dokumentuojant; parengti iliustruotą pateiktį raštu ir žodžiu profesine tematika.

  T003B023 Automobilių techninė priežiūra

  Šis kursas suteikia žinių apie transporto priemonių techninės būklės kitimo priežastis, tribotechnikos pagrindus ir darbingumo kitimo dėsningumus. Įsisavinama techninės priežiūros ir remontų sistema ir rūšių įvairovė. Įgaunami gebėjimai parinkti techninei priežiūrai ir remontui reikalingus įrengimus ir kontrolės priemones, įvertinti skirtingų transporto priemonių priežiūros ir remonto specifiškumus.

  H570B012 Užsienio kalba 2 (anglų)

  Suteikiamos anglų kalbos žinios, leisiančios bendrauti nesudėtingose profesinėse bei kasdienėse situacijose  žodžiu ir raštu.  Formuojami praktiniai įgūdžiai komunikuoti anglų kalba, vystant visus kalbinės veiklos įgūdžius (skaitymą, klausymą, rašymą ir kalbėjimą), taikant juos įvairiose asmeninio, socialinio ir profesinio gyvenimo situacijose.

  T003B041 Automobilių techninė priežiūra 2

  Šis kursas suteikia žinių apie transporto priemonių techninės būklės kitimo priežastis, tribotechnikos pagrindus ir darbingumo kitimo dėsningumus. Įsisavinama techninės priežiūros ir remontų sistema ir rūšių įvairovė. Įgaunami gebėjimai parinkti techninei priežiūrai ir remontui reikalingus įrengimus ir kontrolės priemones, įvertinti skirtingų transporto priemonių priežiūros ir remonto specifiškumus.

  T003B027 Baigiamasis darbas 

  Baigiamasis darbas yra paskutinis studijų etapas, kurio metu vertinami studijų rezultatai, studento pasiekti studijuojant pirmojoje koleginių studijų pakopoje. 

  Baigiamojo darbo rengimo tikslas - leisti įrodyti studentui, kad jis yra įgijęs studijų programoje numatytų žinių, geba jas taikyti vykdydamas tyrimus konkrečios profesinės veiklos srityje.

  Baigiamojo darbo teigiamas įvertinimas leidžia suteikti studentui profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, išduoti profesinio bakalauro diplomą ir diplomo priedėlį, atitinkantį Europos komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO/CEPES sukurtą pavyzdį.

  T003B019 Automobilių remonto technologijos

  Modulis suteikia žinių apie automobilių remonto technologijas, principus, jų taikymą parenkant remonto ir diagnostikos įrangą. Kurso metu tobulinami įgūdžiai remontuojant ir diagnozuojant automobilių sistemas

  Užsienio kalba 1 (anglų k.)
  Formuojami gebėjimai vartoti terminus ir leksines konstrukcijas, būdingas inžinerinei anglų kalbai, komunikuojant konkrečioje profesinėje srityje, vertinant, interpretuojant ir sisteminant informaciją ir duomenis; parengti iliustruotą pateiktį žodžiu ir raštu profesine tematika.

  T210B022 Kompiuterinė braižyba

  Supažindinama su brėžinių sudarymo principais ir metodais, projektavimo taisyklėmis bei jų taikymu brėžiniuose, su automatizuotomis brėžinių projektavimo sistemomis AutoCAD, SolidWorks, jų taikymu, grafinių dokumentų (brėžinių) rengimo principais, geometrinių elementų projektavimo metodais, pagrindinėmis braižymo, konstravimo ir redagavimo komandomis.

  T003B016 Variklių maitinimo sistemos

  Studentai supažindinami su variklių maitinimo sistemų sandara, konstrukcija, veikimo principu, maitinimo sistemų įtaka automobilio eksploatacinėms savybėms

  T003B015 Automobilių elektriniai ir elektron. Įrengimai

  Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Naudokite AIS aprašo informaciją

  H570B010 Užsienio kalba 1 (anglų k.)

  Suteikiamos anglų kalbos žinios, leisiančios bendrauti nesudėtingose profesinėse bei kasdienėse situacijose  žodžiu ir raštu.  Formuojami praktiniai įgūdžiai komunikuoti anglų kalba, vystant visus kalbinės veiklos įgūdžius (skaitymą, klausymą, rašymą ir kalbėjimą), taikant juos įvairiose asmeninio, socialinio ir profesinio gyvenimo situacijose.

  T280B069 Automobilių diagnostika

  Kursas suteikia žinių apie elektroninės diagnostikos pagrindus, principus, jų taikymą parenkant diagnostikos priemones, formuluojant diagnostikos tikslus, diagnostiką organizuojant, vertinant diagnostinės technologijos parinkimą. Kurso metu tobulinami įgūdžiai diagnozuojant automobilių sistemų elektroninius valdymo blokus pagal Europinio standarto EURO 5 reikalavimus, tuos blokus perprogramuojant

  H530B009 Užsienio kalba 1 (vokiečių k.)

  Formuojami gebėjimai vartoti terminus ir leksines konstrukcijas, būdingas inžinerinei vokiečių kalbai, komunikuojant konkrečioje profesinėje srityje, vertinant, interpretuojant ir sisteminant informaciją ir duomenis, juos sistemiškai užrašant ir dokumentuojant; parengiant iliustruotą pateiktį žodžiu ir raštu profesine tematika.

  T500B007 Aplinkos ir žmonių sauga

  Suteikiamos žinios ir gebėjimai organizuoti žmonių darbo saugą ir sveikatą, bei gamtos apsaugą įmonėje. Studentai susipažins su žmonių saugą, sveikatą ir gamtos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, vyriausybės nutarimais, norminiais dokumentais, supras profesinės rizikos valdymo reikšmę ir darbo higienos principus įmonėje.

  S110B009 Teisė

  Šis dalykas suteikia studentui žinių apie teisės normas įtvirtinančių valstybinės valdžios institucijų organizavimo principus, teisės aktų leidybos ypatumus, teisinę piliečių padėtį, darbo, civilinius santykius bei profesinę veiklą reglamentuojančius LR ir ES teisės aktus, formuoja ir ugdo gebėjimus analizuoti teisinius dokumentus ir taikyti juos praktikoje.

  S180B004 Verslo ekonomika ir vadyba

  Suteikiamos struktūrizuotos žinios apie verslo ekonomiką ir vadybą, verslo organizavimą, formuojami gebėjimai, leidžiantys praktiškai veikti įvairiose rinkos situacijose, kuriant, planuojant, organizuojant, analizuojant, vertinant įmonės veiklą. Atskirai aptariamos pagrindinės įmonės valdymo veiklos , rinkodara   (marketingas) ir finansai. Praktinėje kurso dalyje sprendžiamos konkrečios užduotys apie rinkos įvertinimą, verslo steigimą, ugdomi verslo ekonominės ir vadybinės analizės įgūdžiai, mokoma verslo plano rengimo pradmenų.

  T280B074 Automobilių teorija

  Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Naudokite AIS aprašo informaciją

  T455B001 Varikliai

  Studijuodami variklių modulį studentai sužinos variklių konstrukciją ir tipus, variklių veikimo principus, darbo ciklo ir variklių darbo rodiklius, alkūninio veleno kinematiką, variklyje esančių sistemų tipus ir paskirtį 

  T450B006 Eksploatacinės medžiagos

  Suteikti specialybės žinias apie eksploatacinių medžiagų savybes ir jų keitimo galimybes, paaiškinti eksploatacinių medžiagų žymėjimo ypatumus bei išanalizuoti medžiagų įtaką automobilio eksploatavimu

  P001B011 Matematika 2

  Šis kursas suteikia ir pagilina pagrindines matematikos žinias iš matematinės analizės, diferencialinių lygčių ir matematinės statistikos. Ugdo studentų gebėjimus sudaryti tiriamų reiškinių matematinius modelius; formuluoti ir nagrinėti standartinius ir probleminius uždavinius, nustatyti tinkamus sprendimo būdus ir juos taikyti; analizuoti gautus rezultatus ir juos interpretuoti, išsiaiškinant gautų rezultatų praktinę vertę.

  P001B011 Matematika 2

  Suteikti besimokantiesiems pagrindines žinias iš matematinės analizės, diferencialinių lygčių ir matematinės statistikos. Ugdyti studentų gebėjimus sudaryti tiriamų reiškinių paprasčiausius matematinius modelius, formuluoti ir nagrinėti standartinius ir probleminius uždavinius, nustatyti tinkamus sprendimo būdus ir juos pritaikyti, analizuoti gautus rezultatus ir juos interpretuoti, išsiaiškinti gautų rezultatų praktinę vertę.

   Modulio tikslai - suteikti teorines žinias apie sveiką gyvenseną ir organizmo fizinių savybių lavinimo pagrindus; ugdyti sveikos gyvensenos poreikius; ugdyti asmenybės siekimą fiziškai tobulėti; gerinti studentų fizinį pasirengimą, kelti sportinį meistriškumą; tobulinti pagrindines fizines savybes.

  Suteikiamos žinios sveikos gyvensenos, organizmo grūdinimo, pagrindinių fizinių savybių lavinimo klausimais, sportinės treniruotės ypatumais, išmokoma sportinių žaidimų pagrindų, suteikiami sportinių žaidimų teisėjavimo įgūdžiai

  T003B008 Mokomoji praktika

   Šis modulis suteiks studentui žinių įtvirtinimą per gamybinę veiklą. Studentas gaus praktines konsultacijas apie standartinių įrengimų ir įrankių panaudojimo galimybes. Praktikos metu bus įsisavinamos technikos ir gamybos technologijos teorinių pagrindų žinios. Studentas turės supratimą apie profesionalų požiūrį į darbą ir savo profesiją, galės suformuluoti ir argumentuotai pagrįsti technologinius sprendimus iškilusioms problemoms spręsti.

       Dalyko tikslas - formuoti integruotą žinių ir praktikos požiūrį į metalo apdirbimo technologijas, ugdyti gebėjimą modernios organizacijos kontekste taikyti teorines žinias ir praktinius įgūdžius.


  T003B008 Mokomoji praktika

  Šis modulis suteiks studentui žinių įtvirtinimą per gamybinę veiklą. Studentas gaus praktines konsultacijas apie standartinių įrengimų ir įrankių panaudojimo galimybes. Praktikos metu bus įsisavinamos technikos ir gamybos technologijos teorinių pagrindų žinios. Studentas turės supratimą apie profesionalų požiūrį į darbą ir savo profesiją, galės suformuluoti ir argumentuotai pagrįsti technologinius sprendimus iškilusioms problemoms spręsti.

       Dalyko tikslas - formuoti integruotą žinių ir praktikos požiūrį į metalo apdirbimo technologijas, ugdyti gebėjimą modernios organizacijos kontekste taikyti teorines žinias ir praktinius įgūdžius.  P190B004 Mechanika

  Studentai supažindinami su teorinės mechanikos pagrindais, t. y. statika, kinematika ir dinamika, taip pat medžiagų atsparumo pagrindais, statikos pusiausvyros lygčių, kinematikos ir dinamikos, medžiagų atsparumo uždavinių sprendimo, tipinių detalių ir mašinų elementų skaičiavimo ypatumais.

  T110B118  Techniniai matavimai

  Išmokoma suprasti ir parinkti detalių bei jų elementų tolerancijas ir suleidimus, detalių paviršiaus formos ir tarpusavio padėties tikslumą bei paviršiaus šiurkštumą, supažindinama su metrologijos pagrindais, įvairiomis linijinių, kampinių matmenų bei specialiomis matavimo priemonėmis, išmokoma jomis matuoti ir išanalizuoti matavimo rezultatus.

   Modulio tikslai - suteikti teorines žinias apie sveiką gyvenseną ir organizmo fizinių savybių lavinimo pagrindus; ugdyti sveikos gyvensenos poreikius; ugdyti asmenybės siekimą fiziškai tobulėti; gerinti studentų fizinį pasirengimą, kelti sportinį meistriškumą; tobulinti pagrindines fizines savybes.

  Suteikiamos žinios sveikos gyvensenos, organizmo grūdinimo, pagrindinių fizinių savybių lavinimo klausimais, sportinės treniruotės ypatumais, išmokoma sportinių žaidimų pagrindų, suteikiami sportinių žaidimų teisėjavimo įgūdžiai

  T450B004 Inžinerinės medžiagos

  Studentai supažindinami su inžinerinėmis medžiagomis, jų tipais, savybėmis, žymėjimu ir panaudojimo galimybėmis.

  T190B056 Elektrotechnikos pagrindai

  Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Naudokite AIS aprašo informaciją

  T003B013 Automobilių sandara

  Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Naudokite AIS aprašo informaciją

  T210B015 Inžinerinė grafika 

  Dalyko anotacija. Supažindinama su brėžinių sudarymo principais ir metodais, galiojančiais standartais,  projektavimo taisyklėmis, detalių bei junginių geometriniais elementais, junginių (surinkimo brėžinių) sudarymu pagal projektavimo taisykles, techninių brėžinių skaitymu.

  .

  P002B005 Fizika

  Šis kursas suteikia besimokantiesiems žinių apie slenkamojo, sukamojo judėjimo, mechaninių svyravimų dėsningumus, elektrinius, elektromagnetinius reiškinius, mechanikos elektrostatikos, elektromagnetizmo, termodinamikos dėsnius. Taikant minėtas žinias  mokoma spręsti kokybinio ir kiekybinio pobūdžio uždavinius, atliekami laboratoriniai darbai. Kurso metu besimokantieji tobulina informacijos ieškojimo ir pritaikymo įgūdžius.


  P002B005 Fizika

  Dalyko kursas suteikia žinių apie slenkamojo, sukamojo judėjimo, mechaninių svyravimų dėsningumus, elektrinius, elektromagnetinius reiškinius, mechanikos, elektrostatikos, elektromagnetizmo, termodinamikos dėsnius. Studentai supažindinami su pagrindiniais fizikiniais procesais. Įgauna įgūdžių taikyti  fizikos dėsnius uždavinių sprendime.

  P001B010 Matematika 1

  Šis kursas suteikia, pagilina ir susistemina studentų matematikos žinias, apimančias tiesinę algebrą, tiesinį programavimą ir vektorius; padeda įgyti įgūdžius, reikalingus spręsti tiesinių lygčių ir nelygybių sistemas, atlikti veiksmus su vektoriais; plėtoja gebėjimus, reikalingus sudarant matematinius modelius ir ieškant optimalaus sprendimo tiesinių lygčių sistemų, tiesinio programavimo uždaviniuose.

  T280B014 Elektromobiliai ir hibridinės technologijos

  P002B005 Fizika

  Dalyko kursas suteikia žinių apie slenkamojo, sukamojo judėjimo, mechaninių svyravimų dėsningumus, elektrinius, elektromagnetinius reiškinius, mechanikos, elektrostatikos, elektromagnetizmo, termodinamikos dėsnius. Studentai supažindinami su pagrindiniais fizikiniais procesais. Įgauna įgūdžių taikyti  fizikos dėsnius uždavinių sprendime.

  T280B030 Pagalbinės krovininių automobilių sistemos, priekabos, puspriekabės, anstatai

  Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo įgudžiai... Naudokite AIS aprašo informacija...

  T280B026 Lengvųjų automobilių priekabos

  Kursas suteikia žinių apie lengvųjų automobilių priekabų klasifikavimą, konstrukcinį išpildymą, elektrines
  grandines ir pagrindinius jos elementus, papildomus įrengimus, naudojimo taisykles.

  T280B028 Krovininių automobilių pakabos ir važiuoklės sandara ir elektronika

  Pagrindinis tikslas:Suteikti specialybės žinias apie automobilių pakabos ir važiuoklės tipus, jų valdymo ir kontrolės elementus bei elektroninio valdymo sistemas.


  Santrauka: Dalykas yra skirtas bazinėms žinioms ir įgūdžiams apie automobilių pakabos, stabdžių, vairavimo ir stabilumo sistemų valdymą suteikti. Analizuojamos pagrindinės automobilinės valdymo sistemos, jų veikimo principai, hidraulinės ir elektrinės schemos, suteikiamos žinios apie sistemų valdymo įtaisų tipus, parametrus, gedimų nustatymo ir šalinimo galimybes, leidžiančios pritaikyti įgytus įgūdžius praktinėje veikloje.


   T280B022 Krovininių automobilių transmisijos sandara ir elektronika

  Pagrindinis tikslas: Susipažinti su krovininių automobilių transmisija, jos valdymo ir kontrolės elementais bei elektroninio valdymo sistemomis.

  Santrauka: Dalykas yra skirtas bazinėms žinioms ir įgūdžiams apie krovininių automobilių automatinių transmisijų, skirstymo dėžių, reduktorių, vairavimo ir stabilumo sistemų valdymą suteikti. Analizuojamos transmisijos valdymo sistemos, transmisijos valdymo bloko elektrovinių komponentų veikimo principai, elektrinės schemos, suteikiamos žinios apie sistemų valdymo įtaisų tipus, parametrus, gedimų nustatymo ir šalinimo galimybes, leidžiančios pritaikyti įgytus įgūdžius praktinėje veikloje.

  Tikslas:

   Įtvirtinti ir praplėsti įgytas teorines žinias studijuojant dalykus kvalifikacijoms ir specializacijoms įgyti, įtvirtinti gebėjimus, būtinus surinkti medžiagą baigiamajam darbui bei praktikos ataskaitą.

  Santrauka: 

  Gilinamos suteiktos žinios apie elektronikos įtaisų ir sistemų projektavimo, montavimo ir derinimo procesus; apie transporto elektronines sistemas, jų įrengimą bei eksploatavimą; apie garso ir vaizdo techniką, vizualizaciją ir jos valdymą bei priežiūrą; apie jutiklių ir vykdymo įtaisų panaudojimą konkrečiose gamybos linijose, kompiuterinių valdymo sistemų, elektros mašinų ir pavarų, automatizuotų gamybos sistemų darbą ir jų priežiūrą.

  T210B014 Inžinerinė ir kompiuterinė braižyba

  Supažindinama su inžinerinės grafikos pagrindais. Praktinių užsiėmimų metu lavinamas erdvinis ir loginis mąstymas, ugdomas gebėjimas braižyti bei skaityti įvairius brėžinius, mokoma naudotis braižymo įrankiais ir priemonėmis, nagrinėjami projektavimo metodai ir standartai bei norminiai reikalavimai brėžiniams. Dalyko turinys grindžiamas braižomosios geometrijos bei projekcinės braižybos pagrindų įtvirtinimu.


  Šis kursas suteikia ir pagilina studentų matematikos žinias, apimančias kompleksinius skaičius, tiesinę algebrą ir vektorius; padeda įgyti įgūdžius, reikalingus spręsti kompleksinių skaičių ir vektorių uždavinius, tiesinių lygčių sistemas; plėtoja gebėjimus, reikalingus sudaryti tiriamų reiškinių paprasčiausius matematinius modelius, formuluoti ir nagrinėti standartinius ir probleminius uždavinius, nustatyti tinkamus sprendimo būdus ir juos pritaikyti, analizuoti gautus rezultatus ir juos interpretuoti, išsiaiškinti gautų rezultatų praktinę vertę, apibendrinti sąvokas ir rezultatus

  T003B012 Automobilio sandara

  Supažindinama su bendrąja automobilių sandara. Nagrinėjama atskirų mechanizmų, agregatų ir sistemų sandara, veikimo principai, funkcijos ir svarba automobiliui. Kiekvienos temos pabaigoje supažindinama su tam tikrų sistemų technine priežiūra, dažniausiai pasitaikančiais gedimais ir būdais kaip jų išvengti.


  T280T020 Elektromobilių ir hibridinių automobilių sandara

  Tikslas: Susipažinti su elektromobilių ir hibridinių automobilių sandara, suteikti žinias apie elektromobilių vystymosi raidą, varomosios jėgos sukūrimo metodus, kontrolę ir galios elektroniką, energijos šaltinius ir jos saugojimo technologijas.

  Santrauka: Dalykas yra skirtas bazinėms žinioms ir įgūdžiams apie elektrinio mobilumo  aspektus: globalios taršos įtaką euro standartui, alternatyvius energijos šaltinius ir atsinaujinančią energiją,  elektromobilių ir hibridinių automobilių, jų variklių-generatorių, srovės šaltinių sandarą .  Analizuojamos  valdymo sistemos,  galios elektronikos   komponentų veikimo principai, elektrinės schemos, suteikiamos žinios apie akumuliatorių įkrovimo įtaisų tipus,  infrastruktūrą , saugą, gedimų nustatymo ir šalinimo galimybes, leidžiančios pritaikyti įgytus įgūdžius praktinėje veikloje.

  T280B025 Lengvųjų automobilių variklių maitinimo sistemos

  Supažindinama su variklių maitinimo sistemų sandara, konstrukcija, veikimo principu, maitinimo sistemų įtaka automobilio eksploatacinėms savybėms.


  T001B041 Baigiamasis darbas 2

  Panaudojant studijų eigoje įgytas žinias ir gebėjimus bei vadovaudamasis Baigiamųjų darbų rengimo metodinėmis rekomendacijomis, studentas turi parengti profesinio bakalauro baigiamąjį darbą.

  T170B057 Automobilių elektriniai įrengimai ir schemos

  Dalykas yra skirtas bazinėms žinioms apie automobilių elektrinius ir elektroninius įtaisus ir instaliacijos schemas suteikti. Analizuojamos pagrindinės šiuos įtaisus naudojančios automobilinės sistemos, jų veikimo principai, schemos, suteikiamos struktūruotos žinios apie šių įtaisų tipus, parametrus, pritaikymo galimybes, leidžiančios pritaikyti įgytus įgūdžius praktiškai dirbant su automobiliniais elektriniais įtaisais.

  T280B023 Lengvųjų automobilių stabdžių sistemos sandara ir elektronika

  Dalykas yra skirtas bazinėms žinioms apie lengvųjų automobilių stabdžių sistemos sandara ir elektroniką suteikti. Analizuojamos pagrindinės stabdžių automobilinės sistemos, jų veikimo principai, schemos, suteikiamos struktūruotos žinios apie šių sistemų tipus, parametrus, pritaikymo galimybes, leidžiančios pritaikyti įgytus įgūdžius praktiškai dirbant su automobilių stabdžių sistemų elektriniais įtaisais.

  T001B037 Technologinė praktika

     Gilinamos suteiktos praktinės žinios apie automobilių transporto įmones, jų veiklos organizavimą bei tam reikalingas technines priemones, o taip pat praplečiamos ir taikomos įgytos teorinės žinios apie modernias transporto elektronines sistemas, jų įvairovę ir pritaikymą.

     T001B036 Profesinė praktika

     Suteikiamos žinios apie automobilių transporto įmones, jų veiklos organizavimą bei tam reikalingus dokumentus ir technines priemones, o taip pat praplečiamos įgytos teorinės žinios apie modernias transporto elektronines sistemas, jų įvairovę ir pritaikymą.

  T170B058 Automobilių valdymo blokai ir komunikacijos

  Kursas suteikia žinių apie automobilio komunikacinių sistemų pagrindus, analizuojami tarpusavio siunčiamų komunikavimo signalų priėmimo ir apdorojimo įtaisų veikimo principai ir struktūrų tipai. Gilinamasi į automobilio valdymo modulių ir blokų konstrukciją, diagnozavimo ir perprogramavimo galimybes. 

  T280B021 Lengvųjų automobilių transmisijos sandara ir elektronika

  Dėst. dr. Rasa Žygienė

  Tikslas: Susipažinti su automobilio transmisija, jos valdymo ir kontrolės elementais bei elektroninio valdymo sistemomis.

  Santrauka: Dalykas yra skirtas bazinėms žinioms ir įgūdžiams apie automobilių automatinių transmisijų, skirstymo dėžių, reduktorių, vairavimo ir stabilumo sistemų valdymą suteikti.  Analizuojamos transmisijos valdymo sistemos, transmisijos valdymo bloko elektroninių  komponentų veikimo principai, elektrinės schemos, suteikiamos žinios apie sistemų valdymo įtaisų tipus, parametrus, gedimų nustatymo ir šalinimo galimybes, leidžiančios pritaikyti įgytus įgūdžius praktinėje veikloje.

  T280B073 Transmisijos ir važiuoklės elektronika

  Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo įgudžiai... Naudokite AIS aprašo informacija...

  T280B026 Lengvųjų automobilių priekabos

  Anotacija

  Kursas suteikia žinių apie lengvųjų automobilių priekabų klasifikavimą, konstrukcijas, sandarą, elektrines
  grandines, papildomus įrengimus.

  T280B027 Lengvųjų automobilių pakabos ir važiuoklės sandara ir elektronika

  Dėst. dr. Rasa Žygienė

  Pagrindinis tikslas. Suteikti specialybės žinias apie automobilio pakabos ir važiuoklės tipus, jų valdymo ir kontrolės elementus bei elektroninio valdymo sistemas.

  Santrauka. Dalykas yra skirtas bazinėms žinioms ir įgūdžiams apie automobilių pakabos, stabdžių, vairavimo ir stabilumo sistemų valdymą suteikti. Analizuojamos pagrindinės automobilinės pakabos ir važiuoklės valdymo sistemos, jų veikimo principai, hidraulinės ir elektrinės schemos, suteikiamos žinios apie sistemų valdymo įtaisų tipus, parametrus, gedimų nustatymo ir šalinimo galimybes, leidžiančios pritaikyti įgytus įgūdžius praktinėje veikloje.


  T280B018 Automobilių diagnostika

  Anotacija

  Kursas suteikia žinių apie elektroninės diagnostikos pagrindus, principus, jų taikymą parenkant diagnostikos priemones, formuluojant diagnostikos tikslus, organizuojant diagnostiką, vertinant diagnostinės technologijos parinkimą. Kurso metu tobulinami įgūdžiai diagnozuojant automobilių elektrines sistemas.  T001B040 Baigiamasis darbas 1

  Panaudojant 1, 2, 3, 4, 5 semestruose įgytas žinias ir gebėjimus bei vadovaudamasis Baigiamųjų darbų rengimo rekomendacijomis, studentas turi parengti profesinio bakalauro baigiamojo darbo įvadą ir analitinę dalį.

  H570B009 Užsienio kalba  (anglų k. 2)

  Formuojami gebėjimai vartoti terminus ir leksines konstrukcijas, būdingas inžinerinei anglų kalbai, komunikuojant konkrečioje profesinėje srityje, vertinant, interpretuojant ir sisteminant informaciją ir duomenis; parengti iliustruotą pateiktį žodžiu ir raštu profesine tematika.

  T001B009 Baigiamasis darbas

  Tikslas: leisti įrodyti studentui, kad jis yra įgijęs studijų programoje numatytų žinių, geba jas taikyti  profesinės veiklos srityje, demonstruoja specialiuosius, socialinius bei asmeninius gebėjimus.

  Baigiamąjį projektą studentas rengia siekdami įrodyti, kad jis yra įgijęs studijų programoje numatytų žinių, geba jas taikyti vykdydamas tyrimus konkrečios profesinės veiklos srityje, demonstruoja specialiuosius, socialinius bei asmeninius gebėjimus ir yra pasirengęs pademonstruoti siekiamą kompetenciją

  T190B0504 Elektrotechnika (ištęstinėms studijoms)

  Suteikiamos žinios apie elektros grandinių parametrus, jungimo būdus. Mokoma apskaičiuoti ir išmatuoti elektros dydžius. Supažindinama su elektros įrenginių veikimo principu.

  T001B039 Semestro darbas

  Semestrinis darbas - tai grupinis savarankiškas darbas, skirtas ugdyti studento gebėjimą sisteminti, analizuoti, nagrinėti pasirinktos temos praktines problemas. Pagrindinis tikslas - ugdyti savarankišką gebėjimą susieti atskirus studijų dalykus, sisteminti įgytas teorines bei praktines žinias, pritaikyti jas konkrečiomis aplinkybėmis.

  H570B008 Užsienio kalba (anglų k. 1)

  Suteikiamos žinios apie svarbiausias automobilių transporto inžinerijos sąvokas bei elektros ir elektronikos sistemas,  formuojamas ir plečiamas profesinis žodynas, įtvirtinamas gebėjimas vartoti inžinerinę anglų kalbą.


  H570B008 Užsienio kalba (anglų k. 1)

  Formuojami gebėjimai vartoti terminus ir leksines konstrukcijas, būdingas inžinerinei anglų kalbai, komunikuojant konkrečioje profesinėje srityje, vertinant, interpretuojant ir sisteminant informaciją ir duomenis; parengti iliustruotą pateiktį žodžiu ir raštu profesine tematika.

  T170B056 Mikroprocesoriai ir įterptinės sistemos

  Suteikiamos žinios apie mikroprocesorių ir mikrovaldiklių sandarą, jų veikimo principus. Mokoma mikrovaldiklių programavimo. Formuojami gebėjimai, leidžiantys projektuoti mikroprocesorines sistemas, parinkti komponentus ir atlikti suprojektuotų įrenginių derinimą.

  P001B009 Matematika 2

  Šis kursas suteikia, pagilina ir susistemina studentų matematikos žinias, apimančias matematinę analizę, diferencialinį ir integralinį skaičiavimus, diferencialines lygtis, tikimybių teoriją ir matematinę statistiką; padeda įgyti įgūdžius, reikalingus skaičiuoti ribas, išvestines, integralus, imties skaitines charakteristikas, spręsti diferencialines lygtis; plėtoja gebėjimus, reikalingus sudaryti matematiniams modeliams, sprendžiant diferencialines  lygtis, pritaikant integralinį skaičiavimą, analizuojant statistinius duomenis ir interpretuojant gautus rezultatus.

  S110B008 Teisė

  Šis dalykas suteikia studentui žinių apie teisės normas įtvirtinančių valstybinės valdžios institucijų organizavimo principus, teisės aktų leidybos ypatumus, teisinę piliečių padėtį, darbo, civilinius santykius bei profesinę veiklą reglamentuojančius LR ir ES teisės aktus, formuoja ir ugdo gebėjimus analizuoti teisinius dokumentus ir taikyti juos praktikoje.

  T150B004 Inžinerinės ir eksploatacinės medžiagos

  Suteikti specialybės žinias apie inžinerinių ir eksploatacinių medžiagų savybes; formuoti pažintinius gebėjimus – paaiškinti inžinerinių ir eksploatacinių medžiagų žymėjimo ypatumus bei analizuoti medžiagas.

  Studentai supažindinami su inžinerinėmis ir eksplotacinėmis medžiagomis, jų tipais savybėmis, žymėjimu ir panaudojimo galimybėmis.

  T170B017 Elektronika

  Įgyjamos žinios apie elektroninius įtaisus, schemas, jų ženklinimą ir klasifikavimą. Susipažįstama su elektroninių įtaisų struktūra, veikimu, funkcijomis. Išmokstama apskaičiuoti, įvertinti ir ištirti tipinių elektroninių įtaisų, schemų parametrus, savybes, naudotis žinynais, pateikti elektroninių įtaisų analizės ir tyrimo rezultatus. Įgyjami gebėjimai parinkti ir taikyti elektroninius įtaisus įvairiuose elektros ir elektronikos įrenginiuose, kurie naudojami automobilių transporto elektros ir elektronikos sistemose.

  T280B019 Automobilių saugos ir komforto sistemos

  Dėstytoja Rasa Žygienė

  Tikslas: Susipažinti su automobilių komforto ir saugos sistemomis pagrindiniais parametrais ir charakteristikomis, bei šių sistemų ir elektroninių įtaisų veikimo principus ir struktūrą.

  Santrauka: Supažindinama su komforto ir saugos sistemų pagrindiniais parametrais ir charakteristikomis, analizuojant sistemų ir elektroninių įtaisų veikimo principus ir struktūrą. Mokoma parinkti konforto ir saugos sistemų matavimo, testavimo ir diagnozavimo metodika. Analizuojant testavimo ir diagnozavimo metu gautus rezultatus, formuluoti ir pateikti išvadas, Atlikti komforto ir saugos sistemų priežiūrą bei šalinti gedimus.


  P190B005 Mechanika

  Šis kursas suteikia ir pagilina studentų mechanikos kurso žinias, kurios apima teorinę mechaniką (statika, kinematika ir dinamika) ir medžiagų atsparumą; pagilina žinias apie bendrus judėjimo dėsnius, medžiagų deformavimo būvius, taip pat konstrukcijos elemento stiprumo, standumo skaičiavimo pagrindus; padeda plėtoti gebėjimus derinti įgytas teorines žinias ir tinkamus metodus inžinerinių, individualių uždavinių sprendimui, laboratorinių darbų atlikimui.

   Modulio tikslai - suteikti teorines žinias apie sveiką gyvenseną ir organizmo fizinių savybių lavinimo pagrindus; ugdyti sveikos gyvensenos poreikius; ugdyti asmenybės siekimą fiziškai tobulėti; gerinti studentų fizinį pasirengimą, kelti sportinį meistriškumą; tobulinti pagrindines fizines savybes.

  Suteikiamos žinios sveikos gyvensenos, organizmo grūdinimo, pagrindinių fizinių savybių lavinimo klausimais, sportinės treniruotės ypatumais, išmokoma sportinių žaidimų pagrindų, suteikiami sportinių žaidimų teisėjavimo įgūdžiai

  T210B014 Inžinerinė grafika ir kompiuterinė braižyba

  Supažindinama su brėžinių sudarymo principais ir metodais, galiojančiais standartais, projektavimo taisyklėmis bei jų taikymu brėžiniuose. Suteikiamos žinios apie brėžinių sudarymo ir analizavimo principus.


   Modulio T210B014 Inžinerinė grafika ir kompiuterinė braižyba

   kompiuterinės braižybos dalis

  Supažindinama su automatizuota brėžinių projektavimo sistema AutoCAD, jos taikymu, grafinių dokumentų (brėžinių) rengimo principais, geometrinių elementų projektavimo metodais, pagrindinėmis braižymo, konstravimo ir redagavimo komandomis. 

  H530B008 Užsienio kalba (vokiečių k. 2)

  Formuojami gebėjimai vartoti terminus ir leksines konstrukcijas, būdingas inžinerinei vokiečių kalbai, komunikuojant konkrečioje profesinėje srityje, vertinant, interpretuojant ir sisteminant informaciją ir duomenis, juos sistemiškai užrašant ir dokumentuojant; parengiant iliustruotą pateiktį žodžiu ir raštu profesine tematika.


  H570B009 Užsienio kalba (anglų k. 2)

  Suteikiamos žinios apie svarbiausias automobilių transporto inžinerijos sąvokas bei elektros ir elektronikos sistemas,  formuojamas ir plečiamas profesinis žodynas, įtvirtinamas gebėjimas vartoti inžinerinę anglų kalbą.


   Modulio tikslai - suteikti teorines žinias apie sveiką gyvenseną ir organizmo fizinių savybių lavinimo pagrindus; ugdyti sveikos gyvensenos poreikius; ugdyti asmenybės siekimą fiziškai tobulėti; gerinti studentų fizinį pasirengimą, kelti sportinį meistriškumą; tobulinti pagrindines fizines savybes.

  Suteikiamos žinios sveikos gyvensenos, organizmo grūdinimo, pagrindinių fizinių savybių lavinimo klausimais, sportinės treniruotės ypatumais, išmokoma sportinių žaidimų pagrindų, suteikiami sportinių žaidimų teisėjavimo įgūdžiai

  P002B122 Fizika

  Suteikti fundamentalias žinias apie fizikinius reiškinius bei dėsnius; plėtoti gebėjimą dalykines žinias taikyti sprendžiant kokybinius ir kiekybinius uždavinius; tobulinti darbo su bandymų bei matavimų įranga įgūdžius atliekant laboratorinius darbus.

  T001B015 Pažintinė praktika

  Suteikiamos pagrindinės žinios apie elektronikos matavimo, litavimo, metalų suvirinimo prietaisų paskirtį ir darbų atlikimo tvarką, apie standartinių įrengimų ir įrankių panaudojimo galimybes. Studentai praktikos metu atlieka praktines užduotis išmoksta matuoti elektrinius signalus, lituoti elektronikos komponentus, suvirinti metalo konstrukcijas. Atliekami gautų rezultatų palyginimai, daromos išvados apie matavimo/litavimo/suvirinimo prietaisų pasirinkimo tinkamumą konkrečioje situacijoje, atliktų darbų kokybę.

  T001B015 Pažintinė praktika

  Suteikiamos pagrindinės žinios apie elektronikos matavimo, litavimo, metalų suvirinimo prietaisų paskirtį ir darbų atlikimo tvarką, apie standartinių įrengimų ir įrankių panaudojimo galimybes. Studentai praktikos metu atlieka praktines užduotis išmoksta matuoti elektrinius signalus, lituoti elektronikos komponentus, suvirinti metalo konstrukcijas. Atliekami gautų rezultatų palyginimai, daromos išvados apie matavimo/litavimo/suvirinimo prietaisų pasirinkimo tinkamumą konkrečioje situacijoje ir atliktų darbų kokybę.

  T500B004 Aplinkos ir žmonių sauga

  Suteikiamos žinios ir gebėjimai organizuoti žmonių darbo saugą ir sveikatą, bei gamtos apsaugą įmonėje. Studentai susipažins su žmonių saugą, sveikatą ir gamtos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, vyriausybės nutarimais, norminiais dokumentais, supras profesinės rizikos valdymo reikšmę ir darbo higienos principus įmonėje.

  T190B054 Elektrotechnika

  Studentas  susipažins su nuolatinės, kintamosios vienfazių ir trifazių  elektros grandinių imtuvais ir šaltiniais,  pagrindiniais elektrotechnikos dėsniais, elektros grandinių jungimo būdais. Susipažins su elektros grandinėse  vykstančiais reiškiniais, taikys pagrindinius elektrotechnikos dėsnius tiriant elektros grandines.  Susipažins su elektros matavimo prietaisais, gebės juos parinkti ir taikyti elektros matavimams. Susipažins su elektros mašinomis ir transformatoriais, išmanys jų sandarą, veikimo principus, bei režimus.

  H570B008 Užsienio kalba  (anglų k. 1)

  Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Naudokite AIS aprašo informaciją

  H570B008 Užsienio kalba (anglų k. 1)

  Suteikiamos žinios apie svarbiausias automobilių transporto inžinerijos sąvokas bei elektros ir elektronikos sistemas,  formuojamas ir plečiamas profesinis žodynas, įtvirtinamas gebėjimas vartoti inžinerinę anglų kalbą.


  H530B007 Užsienio kalba (vokiečių k. 1)

  Formuojami gebėjimai vartoti terminus ir leksines konstrukcijas, būdingas inžinerinei vokiečių kalbai, komunikuojant konkrečioje profesinėje srityje, vertinant, interpretuojant ir sisteminant informaciją ir duomenis, juos sistemiškai užrašant ir dokumentuojant; parengiant iliustruotą pateiktį žodžiu ir raštu profesine tematika.

  T170B055 Grandinės, signalai ir elektriniai matavimai

  Suteikiamos žinios apie bazines logines schemas, šių schemų sudarymo ir veikimo principus. Analizuojami praktikoje dažnai naudojamų kombinacinių loginių schemų projektavimo principai, mokoma sudaryti įvairias trigerines schemas. Mokoma parinkti matavimo metodus ir prietaisus pagal tiriamojo signalo formą, dažnį ir amplitudę.

  T170B057 Automobilių elektriniai įrengimai ir schemos

  Dalykas yra skirtas bazinėms žinioms apie automobilių elektrinius ir elektroninius įtaisus ir instaliacijos schemas suteikti. Analizuojamos pagrindinės šiuos įtaisus naudojančios automobilinės sistemos, jų veikimo principai, schemos, suteikiamos struktūruotos žinios apie šių įtaisų tipus, parametrus, pritaikymo galimybes, leidžiančios pritaikyti įgytus įgūdžius praktiškai dirbant su automobiliniais elektriniais įtaisais.

  T170B071 Programuojami valdikliai

  Studentai išmokomi suprasti ir analizuoti automatikos sistemų valdymo būdus valdiklių pagalba bei, atpažinti valdiklių įrangą atskiruose valdymo įrenginiuose. Tai pat supažindinami su valdiklių sistemų sudarymo ir projektavimo principais, jų prijungimo ypatumais. Išmoksta užprogramuoti valdiklius, gali sudaryti nesudėtingas valdiklių programas pritaikytas valdymo uždaviniams spręsti gamyboje. Išmoksta sudarytą valdiklio programą suderinti su parinkta apsaugos, vykdymo, signalizavimo, reguliavimo įrangą.

  T170B070  Robototechnika 2

  Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo įgudžiai... Naudokite AIS aprašo informacija...

  H570B009 Užsienio kalba (anglų k. 2)

  Suteikiamos žinios apie svarbiausias elektros ir elektronikos inžinerijos sąvokas bei sistemas,  formuojamas ir plečiamas profesinis žodynas, įtvirtinamas gebėjimas vartoti inžinerinę anglų kalbą.

  P002B005 Fizika

  Dalyko kursas suteikia žinių apie slenkamojo, sukamojo judėjimo, mechaninių svyravimų dėsningumus, elektrinius, elektromagnetinius reiškinius, mechanikos, elektrostatikos, elektromagnetizmo, termodinamikos dėsnius. Studentai supažindinami su pagrindiniais fizikiniais procesais. Įgauna įgūdžių taikyti  fizikos dėsnius uždavinių sprendime.

  H570B008 Užsienio kalba (anglų k. 1)

  Suteikiamos žinios apie svarbiausias elektronikos inžinerijos sąvokas bei elektros ir elektronikos sistemas,  formuojamas ir plečiamas profesinis žodynas, įtvirtinamas gebėjimas vartoti inžinerinę anglų kalbą.

  T170B069 trumpa modulio anotacija:
  Studentui suteikiamos žinios apie: robotų konstrukcijas; valdymo sistemas ir pavaras; žinos robotizuotas gamybos sistemas jų panaudojimo gamyboje galimybes, principus bei priemones; gebės pritaikyti žinias, tipinių robotų ir manipuliatorių panaudojimui gamybos proceso automatizavime ir mechanizavime.

  S190B012 Asmeninės karjeros valdymas

  Šis dalykas studentams suteiks teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, būtinų asmeninės karjeros planavimui, organizavimui ir valdymui, padės suvokti individualaus profesinio tobulėjimo, mokymosi visą gyvenimą svarbą.

  T500B005 Aplinkos ir žmonių sauga

  Nagrinėjami aplinkos ir žmonių saugos norminiai teisės aktai ir dokumentai, reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą, prevencinės priemonės nelaimingiems atsitikimamas išvengti, aplinkos apsauga. Pateikiami saugūs darbo metodai, būdai ir priemonės organizuojant ir vykdant darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose. Mokoma suteikti pirmąją pagalbą, nukentėjus nuo elektros srovės poveikio. Vertinama aplinkos apsaugos būklė ir priemonės jai gerinti.

  T190B003 Elektrotechnika 2

  Supažindinama su pagrindiniais elektrinių grandinių dėsniais ir tyrimo metodais. Suteikiamos žinios apie elektros grandinių jungimo būdus, darbo režimus, grandinių tyrimo metodus. Suteikiami praktinio darbo įgūdžiai tiriant - (sujungiant, apskaičiuojant parametrus) įvairias elektros grandines

  T190B002 Elektrotechnika 1

  Supažindinama su pagrindiniais elektrinių grandinių dėsniais ir tyrimo metodais. Suteikiamos žinios apie elektros grandinių jungimo būdus, darbo režimus, grandinių tyrimo metodus. Suteikiami praktinio darbo įgūdžiai tiriant - (sujungiant, apskaičiuojant parametrus) įvairias elektros grandines.

  T001B022  Baigiamasis darbas 2

  Panaudojant studijų eigoje įgytas žinias ir gebėjimus bei vadovaudamasis Baigiamųjų darbų rengimo metodinėmis rekomendacijomis, studentas turi parengti ir apginti profesinio bakalauro baigiamąjį darbą.

  T170B029 Apsaugos ir gaisrinės sistemos

       Suteikti žinių apie šiuolaikiniuose pastatuose naudojamas apsaugos ir gaisrines sistemas, išmokyti taikyti šias žinias praktikoje.

      Pateikiama informacija apie apsaugos ir gaisrinių sistemų veikimo principus, pagrindinius šių sistemų komponentus ir jų veikimo principus. Apžvelgiami sistemų ir komponentų konstrukciniai aspektai ir reikalavimai jų montažui, nagrinėjami apsaugos ir gaisrinių sistemų projektavimo ir aptarnavimo principai.

  T130B008 Eksploatacija ir remonto darbų organizavimas

  Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo įgudžiai... Naudokite AIS aprašo informacija...

  S180B006 Verslo ekonomika ir vadyba

  Studentai supažindinami su verslo kūrimo būdais, verslo valdymo pagrindais, rinkodaros ir finansų valdymo principais. Siekiama skatinti studentų verslumo gebėjimus, padėti atpažinti ir įvertinti verslo galimybes, kuriant verslą, suprasti inžinerinės veiklos organizavimo principus bei atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.

  S190B006 Projektų valdymas

  Šiuo dalyku siekiama suteikti studentams dalykinių žinių apie projektų valdymą, ugdyti jų gebėjimą taikyti projektų valdymo principus, rengiant įvairaus pobūdžio projektus, ir dirbti komandoje.

  T001B019 Baigiamoji praktika

     Gilinamos suteiktos žinios apie įmonės gamybos organizavimo procesą, automatizuotus gamybos procesus, technologinius dokumentus; apie aplinkos komforto, šildymo ir vėdinimo sistemų eksploataciją bei įrengimą; apie garso ir vaizdo technikos priežiūrą, vizualizacijos valdymą bei priežiūrą; apie jutiklių ir vykdymo įtaisų panaudojimą konkrečiose gamybos linijose; apie kompiuterinių valdymo sistemų, elektros mašinų ir pavarų, automatizuotų gamybos sistemų darbą, jų priežiūrą.

  T170B024 Elektroninių sistemų komunikacijos

       Suteikti žinių apie komunikacijų būdus automatizuotose sistemose nagrinėjant tipinės skaitmenines komunikacines sistemas ir jų pagrindinius protokolus.

       Supažindinama su komunikacijų būdais automatizuotose sistemose. Detaliai nagrinėjamos tipinės skaitmeninės komunikacijos ir pagrindiniai protokolai. Apžvelgiami komunikacinių sistemų gedimai ir jų šalinimo būdai.

  T170B027 Programuojami loginiai įtaisai

       Supažindinama su programuojamųjų loginių įtaisų tipais ir programavimo kalbomis, kombinacinių, aritmetinių ir trigerinių loginių schemų programavimu, asinchronininėmis ir sinchronininėmis schemomis ir jų programavimų, apžvelgiami virtualių procesorių programavimo pagrindai.

  T170B025 Analoginės grandinės

  Supažindinama su analoginėmis grandinėmis, jų paskirtimi, tipais ir komponentais. Suteikiamos žinios apie kintamos ir nuolatinės srovės ir įtampos stiprintuvus, pasyvius ir aktyvinius filtrus, įtampos komparatorius, srovės šaltinius bei jų panaudojimą projektuojant analogines grandines. Formuojami gebėjimai, leidžiantys projektuoti analoginės elektronikos sistemas, parinkti komponentus ir atlikti derinimą.

  T170B026 Galios elektronikos įtaisai

  Galios elektronikos įtaisai yra skirti elektrinei galiai valdyti ir keisti. Nagrinėjami galingi puslaidininkiniai įtaisai, lyginantys ir komutuojantys didelės galios sroves bei apkrovas. Supažindinama su elektrinės srovės keitikliais, elektrinių pavarų valdikliais, apsaugos grandinėmis. Aptariamos galingų puslaidininkinių diodų, tiristorių, simistorių dvipolių, lauko, IGBT tranzistorių ypatybės. Analizuojamos nuolatinės ir kintamos srovių konverterių schemos ir jų valdymo principai.

  T170B023 Maitinimo šaltiniai

  Supažindinama su analoginių ir impulsinių maitinimo šaltinių schemomis, veikimo principais ir sudedamosiomis dalimis. Suteikiami bendrųjų projektavimo principų, scheminių sprendimų ir elementų parinkimo pagrindai. Įgyjami gebėjimai matuoti šaltinių elektrinius parametrus, įvertinti veikimo efektyvumą, rasti gedimus.

  T170B036 Robototechnika

  Suteikiamos žinios apie: robotų konstrukcijas; valdymo sistemas ir pavaras; žinos robotizuotas gamybos sistemas jų panaudojimo gamyboje galimybes, principus bei priemones; gebės pritaikyti žinias, tipinių robotų ir manipuliatorių panaudojimui gamybos proceso automatizavime ir mechanizavime.


  T170B031 Jutikliai ir vykdymo įtaisai

  Dalykas skirtas - suteikti žinias apie automatizuotose gamybos sistemose naudojamų jutiklių ir vykdymo įtaisų paskirtį ir panaudojimo galimybes, išmokyti studentą parinkti jutiklius ir vykdymo įtaisus automatiniam valdymu, sujungti ir suderinti vykdimo įtaisus ir jutiklius bendram darbui automatizuotose gamybos sitemose ir atskiruose įrenginiuose.

  T170B028 Spausdintinių plokščių projektavimas

  Suteikti žinių ir praktinių įgūdžių apie elektrinių principinių schemų analizę ir spausdintinių plokščių projektavimą. Ugdyti gebėjimus optimaliam spausdintinių plokščių projektavimui.

  T170B035 Pastatų inžinerinių sistemų automatizavimas

       Supažindinama su moderniomis statiniuose naudojamomis pastatų automatizuotomis inžinerinėmis sistemomis, jų įvairove, įrengimo standartais ir programavimu.

  T170B034 Vizualizacija ir valdymas

       Studentas išmokomas suvokti vizualizavimo ir valdymo svarbą technologinio proceso valdymo aplinkoje, žinoti galimus vizualizavimo ir valdymo būdus. Išmokomas nustatyti ir parinkti reikiamą vizualizacijos poreikį valdymo sistemoms. Išmoksta sudaryti vizualizavimo ir valdymo programą ir ją pritaikyti.

  T170B030 Garso ir vaizdo sistemų automatika

     Suteikti žinias apie modernią garso ir vaizdo įranga ir sistemas, automatizavimo principus ir standartus. Supažindinama su moderniomis garso ir vaizdo sistemomis ir jų automatika, pritaikymu ir standartais, skaitmeniniu signalų apdorojimu, nuotoliniu garso ir vaizdo sistemų valdymu.

  T170B022 Mikroprocesoriai

  Suteikiamos žinios apie mikroprocesorių ir mikrovaldiklių sandarą, jų veikimo principus. Mokoma mikrovaldiklių programavimo. Formuojami gebėjimai, leidžiantys projektuoti mikroprocesorines sistemas, parinkti komponentus ir atlikti suprojektuotų įrenginių derinimą.

  T001B021 Baigiamasis darbas 1

  Panaudojant 1, 2, 3, 4 ir 5 semestruose įgytas žinias ir gebėjimus bei vadovaudamasis Baigiamųjų darbų rengimo rekomendacijomis, studentas turi parengti profesinio bakalauro baigiamojo darbo įvadą ir analitinę dalį.

  T170B037 Technologinių procesų valdymas

  Suteikiamos žinios apie technologinių procesų objektus, juos veikiančius trikdžius, pagrindinius procesų reguliavimo dėsnius. Ypač daug  daug dėmesio skiriama ugdant technologinių procesų kompiuterinio modeliavimo įgūdžius.

     T001B018 Technologinė praktika

     Gilinamos suteiktos žinios apie įmonės gamybos organizavimo procesą, automatizuotus gamybos procesus, technologinius dokumentus; apie aplinkos komforto, šildymo ir vėdinimo sistemų eksploataciją bei įrengimą; apie garso ir vaizdo technikos priežiūrą, vizualizacijos valdymą bei priežiūrą; apie jutiklių ir vykdymo įtaisų panaudojimą konkrečiose gamybos linijose; apie kompiuterinių valdymo sistemų, elektros mašinų ir pavarų, automatizuotų gamybos sistemų darbą, jų priežiūrą.

     T001B017 Profesinė praktika

     Gilinamos suteiktos žinios apie įmonės gamybos organizavimo procesą, automatizuotus gamybos procesus, technologinius dokumentus; apie aplinkos komforto, šildymo ir vėdinimo sistemų eksploataciją bei įrengimą; apie garso ir vaizdo technikos priežiūrą, vizualizacijos valdymą bei priežiūrą; apie jutiklių ir vykdymo įtaisų panaudojimą konkrečiose gamybos linijose; apie kompiuterinių valdymo sistemų, elektros mašinų ir pavarų, automatizuotų gamybos sistemų darbą, jų priežiūrą.

  T001B020 Semestro darbas

       Semestro darbas - tai grupinis savarankiškas darbas, skirtas ugdyti studento gebėjimą sisteminti, analizuoti, nagrinėti pasirinktos temos praktines problemas. Pagrindinis tikslas - ugdyti savarankišką gebėjimą susieti atskirus studijų dalykus, sisteminti įgytas teorines bei praktines žinias, pritaikyti jas konkrečiomis aplinkybėmis.

  T001B005 Baigiamasis darbas

  Baigiamąjį projektą studentas rengia siekdami įrodyti, kad jis yra įgijęs studijų programoje numatytų žinių, geba jas taikyti vykdydamas tyrimus konkrečios profesinės veiklos srityje, demonstruoja specialiuosius, socialinius bei asmeninius gebėjimus ir yra pasirengęs pademonstruoti siekiamą kompetenciją

  T170B020 Mechatronika

  Studentas supažindinamas su mechatroninių sistemų sąvokomis, paskirtimi, struktūra, išmokomas suprasti ir taikyti reguliavimo ir valdymo pagrindinius dėsnius, mokomas identifikuotis mechatroninių sistemų atskiras dalis, išmoksta parinkti valdymo, vykdymo, informacijos surinkimo ir apdorojimo įrenginius pagal mechatroninių sistemų kūrimo principus. Išmoksta programuoti pramoninius valdiklius ir pritaikyti juos gamybos valdymo sistemose.

  T170B032 Įterptinės sistemos

  Supažindinama su įterptinių sistemų struktūra. Suteikiamos žinios apie 32-jų skilčių mikrovaldiklius bei jų panaudojimą projektuojant įterptines sistemas. Formuojami gebėjimai, leidžiantys projektuoti įterptines sistemas, parinkti komponentus ir atlikti derinimą.

  T170B006 Elektroninių sistemų komunikacijos

       Supažindinama su komunikacijų būdais automatizuotose sistemose. Detaliai nagrinėjamos tipinės skaitmeninės komunikacijos ir pagrindiniai protokolai. Apžvelgiami komunikacinių sistemų gedimai ir jų šalinimo būdai.

  T170B021 Elektronikos technikos projektavimas ir gamybos technologijos

  Suteikti žinių apie kompiuterines projektavimo priemones, elektronikos įtaisų ir sistemų gamybos technologinio proceso struktūrą, naudojamus technologinius dokumentus, paruošimą gamybai. 

  B700B001 Ergonomika

  Supažindinama su ergonomikos mokslo atsiradimo prielaidomis ir veiklos sritimi, fizinio darbo statinių ir dinaminių parametrų suderinamumu, žmogaus protiniais procesais darbo metu. Nagrinėjama, kaip taikyti ergonomikos principus darbinėje veikloje norint optimizuoti darbo sistemas. Kaip mažinti profesinių traumų ir ligų skaičių, kaip gerinti darbo kokybę ir produktyvumą.

  T170B019 Loginės schemos

  Suteikiamos žinios apie dvejetainę ir kitas skaičiavimo sistemas, bazines logines schemas, šių schemų sudarymo ir veikimo principus. Analizuojami praktikoje dažnai naudojamų kombinacinių loginių schemų projektavimo principai, mokoma sudaryti įvairias trigerines schemas. 

  H530B007 Užsienio kalba (vokiečių k. 1)

  Formuojami gebėjimai vartoti terminus ir leksines konstrukcijas, būdingas inžinerinei vokiečių kalbai, komunikuojant konkrečioje profesinėje srityje, vertinant, interpretuojant ir sisteminant informaciją ir duomenis, juos sistemiškai užrašant ir dokumentuojant; parengiant iliustruotą pateiktį žodžiu ir raštu profesine tematika.

  P170B015 Kompiuterinės technikos programavimas

  Suteikiamos žinios apie Visual Studio C++ programavimo aplinką.  Dėstomi programavimo pagrindai: baziniai kintamųjų tipai, išraiškos ir operatoriai, funkcijos ir duomenų struktūros, masyvai, rodyklės. Aptariami objektinio programavimo principai. Mokoma kurti nesudėtingas programas ir vizualines sąsajas.

  S110B008 Teisė

  Šis dalykas suteikia studentui žinių apie teisės normas įtvirtinančių valstybinės valdžios institucijų organizavimo principus, teisės aktų leidybos ypatumus, teisinę piliečių padėtį, darbo, civilinius santykius bei profesinę veiklą reglamentuojančius LR ir ES teisės aktus, formuoja ir ugdo gebėjimus analizuoti teisinius dokumentus ir taikyti juos praktikoje.

  T110B039 Matavimai ir metrologijos pagrindai

  Suteikiamos žinios apie matavimo vienetus ir jų sistemas, matavimų klasifikavimą ir paklaidas. Analizuojami įvairių fizikinių dydžių matavimo metodai, jų privalumai ir trūkumai. Mokoma parinkti matavimo metodus ir prietaisus pagal tiriamojo signalo formą, dažnį ir dydį.


  S240B011 Kūno kultūra 2

   Modulio tikslai - suteikti teorines žinias apie sveiką gyvenseną ir organizmo fizinių savybių lavinimo pagrindus; ugdyti sveikos gyvensenos poreikius; ugdyti asmenybės siekimą fiziškai tobulėti; gerinti studentų fizinį pasirengimą, kelti sportinį meistriškumą; tobulinti pagrindines fizines savybes.

  Suteikiamos žinios sveikos gyvensenos, organizmo grūdinimo, pagrindinių fizinių savybių lavinimo klausimais, sportinės treniruotės ypatumais, išmokoma sportinių žaidimų pagrindų, suteikiami sportinių žaidimų teisėjavimo įgūdžiai

  T190B001 Elektrotechnika

  Supažindinama su pagrindiniais elektrinių grandinių dėsniais ir tyrimo metodais. Suteikiamos žinios apie elektros grandinių jungimo būdus, darbo režimus, grandinių tyrimo metodus. Suteikiami praktinio darbo įgūdžiai tiriant - (sujungiant, apskaičiuojant parametrus) įvairias elektros grandines.

  T210B014 Inžinerinė grafika ir kompiuterinė braižyba

  Supažindinama su brėžinių sudarymo principais ir metodais, galiojančiais standartais, projektavimo taisyklėmis bei jų taikymu brėžiniuose. Suteikiamos žinios apie brėžinių sudarymo ir analizavimo principus.

  Modulio T210B014 Inžinerinė grafika ir kompiuterinė braižyba

  kompiuterinės braižybos dalis

  Supažindinama su automatizuota brėžinių projektavimo sistema AutoCAD, jos taikymu, grafinių dokumentų (brėžinių) rengimo principais, geometrinių elementų projektavimo metodais, pagrindinėmis braižymo, konstravimo ir redagavimo komandomis. 


  P001B007 Matematika 2

  Šis kursas suteikia, pagilina ir susistemina studentų matematikos žinias, apimančias matematinę analizę, diferencialinį ir integralinį skaičiavimus, diferencialines lygtis, tikimybių teoriją ir matematinę statistiką; padeda įgyti įgūdžius, reikalingus skaičiuoti ribas, išvestines, integralus, imties skaitines charakteristikas, spręsti diferencialines lygtis; plėtoja gebėjimus, reikalingus sudaryti matematiniams modeliams, sprendžiant diferencialines  lygtis, pritaikant integralinį skaičiavimą, analizuojant statistinius duomenis ir interpretuojant gautus rezultatus.


  H570B009 Užsienio kalba (anglų k. 2)

  Suteikiamos žinios apie svarbiausias automobilių transporto inžinerijos sąvokas bei elektros ir elektronikos sistemas,  formuojamas ir plečiamas profesinis žodynas, įtvirtinamas gebėjimas vartoti inžinerinę anglų kalbą.

  P170B012 Kompiuterinės komunikacijos

       Suteikti žinių apie kompiuterinių platformų architektūrą, kompiuterinių tinklų sandara, etaloninį komunikacijų modelį, topologijas ir protokolus, komunikacijų stebėjimą ir analizavimą.


   Modulio tikslai - suteikti teorines žinias apie sveiką gyvenseną ir organizmo fizinių savybių lavinimo pagrindus; ugdyti sveikos gyvensenos poreikius; ugdyti asmenybės siekimą fiziškai tobulėti; gerinti studentų fizinį pasirengimą, kelti sportinį meistriškumą; tobulinti pagrindines fizines savybes.

  Suteikiamos žinios sveikos gyvensenos, organizmo grūdinimo, pagrindinių fizinių savybių lavinimo klausimais, sportinės treniruotės ypatumais, išmokoma sportinių žaidimų pagrindų, suteikiami sportinių žaidimų teisėjavimo įgūdžiai

  T001B013 Elektronikos ir elektros montažinė praktika

  Atliekami laidų ir elektroninių komponentų paruošimo litavimui darbai. Susipažįstama su litavimo įranga, vykdomi litavimo darbai laikantis įvairių standartų. Išmokstama skaityti elektros schemas, susipažįstama su apsaugos automatais, jungiamos įvairios instaliacinės ir el. variklių valdymo schemos.

       T150B003 Elektrotechninės medžiagos ir elektronikos komponentai 

       Suteikiamos žinios apie elektrotechnines medžiagas, jų savybes, procesus, kurie vyksta medžiagose, veikiamose išorinių veiksnių. Pateikiami elektrotechninių medžiagų naudojimo praktikoje pavyzdžiai. Paaiškinami pagrindiniai medžiagų parametrai ir charakteristikos bei mokoma naudotis žinynais ir technine literatūra.

       Suteikiamos žinios apie elektronikos įtaisų veikimo principus, jų charakteristikas bei parametrus, formuojami gebėjimai nagrinėtus elektronikos įtaisus naudoti paprasčiausiuose elektronikos prietaisuose, tyrinėjamos tipinių elektronikos prietaisų savybės, mokoma įvertinti tyrimo rezultatus ir pagal juos pritaikyti elektronikos prietaisus praktikoje.


  P001B006 Matematika 1

  Šis kursas suteikia, pagilina ir susistemina studentų matematikos žinias, apimančias kompleksinius skaičius, tiesinę algebrą, vektorius; padeda įgyti įgūdžius, reikalingus atlikti skaičiavimus su kompleksiniais skaičiais, spręsti tiesinių lygčių sistemas, atlikti veiksmus su vektoriais; plėtoja gebėjimus, reikalingus sudarant matematinius modelius, ieškant optimalaus sprendimo inžineriniuose uždaviniuose.

  P002B122 Fizika

  Suteikti fundamentalias žinias apie fizikinius reiškinius bei dėsnius; plėtoti gebėjimą dalykines žinias taikyti sprendžiant kokybinius ir kiekybinius uždavinius; tobulinti darbo su bandymų bei matavimų įranga įgūdžius atliekant laboratorinius darbus.

  H570B008 Užsienio kalba (anglų k. 1)

  Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Naudokite AIS aprašo informaciją

  H570B008 Užsienio kalba (anglų k. 1)

  Suteikiamos žinios apie svarbiausias elektronikos inžinerijos sąvokas bei elektros ir elektronikos sistemas,  formuojamas ir plečiamas profesinis žodynas, įtvirtinamas gebėjimas vartoti inžinerinę anglų kalbą.

  P190B003 Mechanika

  Studentai supažindinami su teorinės mechanikos pagrindais, t.y. statika, kinematika ir dinamika, taip pat medžiagų atsparumo pagrindais, statikos pusiausvyros lygčių, kinematikos ir dinamikos, medžiagų atsparumo uždavinių sprendimo ypatumais.

  H570B009 Užsienio kalba EE (anglų k. 2)

  Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo įgudžiai... Naudokite AIS aprašo informacija...

  P002B005 Fizika

  Dalyko kursas suteikia žinių apie slenkamojo, sukamojo judėjimo, mechaninių svyravimų dėsningumus, elektrinius, elektromagnetinius reiškinius, mechanikos, elektrostatikos, elektromagnetizmo, termodinamikos dėsnius. Studentai supažindinami su pagrindiniais fizikiniais procesais. Įgauna įgūdžių taikyti  fizikos dėsnius uždavinių sprendime.

  H570B008 Užsienio kalba (anglų k. 1)

  Suteikiamos žinios apie svarbiausias elektros energetikos inžinerijos sąvokas bei elektros ir elektronikos sistemas,  formuojamas ir plečiamas profesinis žodynas, įtvirtinamas gebėjimas vartoti inžinerinę anglų kalbą.

  T190B105 Įmonių elektros ir kompiuteriniai tinklai

  Supažindinama su oro kabelių ir kabelinių ir kompiuterinio tinklo elementais, jų paskirtimi. Suteikiamos žinios apie įmonės vidaus tinklo įrenginių gedimus ir jų pašalinimo būdus. Suteikiami praktinio darbo įgūdžiai atliekant, kabelių, variklių, instaliacijos, apšvietimo bandymus ir matavimus.

  T190B110 Elektromobilių ir hibridinių automobilių sandara

  Supažindinama su elektromobilių sandara, remontu. Suteikiamos žinios apie elektromobilių elementų veikimo principą, gedimus, varomosios jėgos sukūrimo metodus. Suteikiami praktinio darbo įgūdžiai atliekant savarankiškus darbus.

  T190B109 Elektros transporto galios elektronika

  Elektros transporto galios elektronikos įranga, skirta transporto elektrinės dalies elektros galiai valdyti ir keisti. Studentai mokymosi metu, nagrinėja galingų puslaidininkinių įtaisų, lyginančių ir jungiančių didelės galios sroves bei apkrovas įrenginius transporte. Supažindinami su elektros srovės keitikliais, elektrinių pavarų valdymo elektronika jų veikimo principais, taip pat apsaugos grandinių veikimo ypatumais. Gauna teorinių ir praktinių žinių apie galingų puslaidininkinių diodų, tiristorių, simistorių dvipolių, lauko, IGBT tranzistorių savybes ir pritaikymo galimybes transporte. Baigę kursą studentai gebės analizuoti nuolatinės ir kintamos srovių keitiklių schemas, mokės pasirinkti elektros transportui galios elektronikos įrangą transporto sistemoms diegti ir valdyti.

  T190B107 Pastatų inžinerinių sistemų automatizavimas

  Supažindinama su moderniomis statiniuose naudojamomis pastatų automatizuotomis inžinerinėmis sistemomis, jų įvairove, įrengimo standartais ir programavimu.

  T190B106 Vidaus tinklo elektros įrenginių eksploatacija

  Supažindinama su oro kabelių ir kabelinių linijų priežiūra, remontu. Suteikiamos žinios apie įmonės vidaus tinklo įrenginių gedimus ir jų pašalinimo būdus. Suteikiami praktinio darbo įgūdžiai atliekant, kabelių, variklių ir instaliacijos bandymus ir matavimus.

  T190B112 Aukštų įtampų technika

  Supažindinama aukštųjų įtampų ir išlydžio procesų vykstančių dujose, skysčiuose ir kietosiose izoliacinėse medžiagose. Suteikiama žinių apie izoliacijos elektrinį atsparumą, įrenginių izoliacijos struktūrą ir jos parinkimo metodus, įsisavinami izoliacijos profilaktinių bandymų metodai. Išmokoma įvertinti žaibo viršįtampių lygi ir parinkti apsaugos priemones nuo jų. Įsisavinami apsaugos nuo viršįtampių parinkimo ir izoliacijos koordinavimo principai.

  T190B104 Įmonių elektros įrenginiai

  Elektros įrenginių bandymu kontrolė vykdoma teikiant elektros įrenginius eksploatuoti. Dalyko dėstymo metu supažindinama su įvairų elektros įrenginių metodinemis, techninemis ir informacinemis patikrų bei bandymų pagrindais. Teisingai suplanuotos diagnostikos priemonės gali žymiai padidinti realų įrenginių eksploatavimo resursą. Taip pat jos įgalina nustatyti defekto pobūdį, o tai leidžia planuoti remonto apimtį ir trukmę.

  T190B103 Elektros įrenginių montavimas

  Pirminė elektros įrenginių kontrolė vykdoma teikiant  elektros įrenginius eksploatuoti. Dalyko dėstymo metu supažindinama su įvairų elektros įrenginių metodinemis, techninemis  ir informacinemis patikrų bei bandymų pagrindais. Teisingai suplanuotos diagnostikos priemonės gali žymiai padidinti realų įrenginių eksploatavimo resursą. Taip pat jos įgalina nustatyti defekto pobūdį, o tai leidžia planuoti remonto apimtį ir trukmę.

  T190B111 Elektromobilių krovimo stotelės 

  Tikslas. Suteikti žinias apie elektromobilių įkrovimo stoteles, jų sandarą, charakteristikas bei .veikimo principais.ir naujoves.

  Santrauka. Supažindinama su elektromobilių krovimo stotelių tipais, pagrindiniais parametrais ir charakteristikomis, elektromobilių laboratorijoje ir analizuojant sistemų, elektrinių bei elektroninių įtaisų veikimo principus ir struktūrą. Mokoma pažinti lektromobilių krovimo stotelių sandara, analizuoti ir parinkti elektros energetikos inžinerinius sprendimus ir priemones bei įrangą, projektuojant elektromobilių krovimo stoteles.


  T190B108 Transporto elektros įrenginiai ir grandinės

  Tikslas. Suteikti žinias apie riedmenų techninių priemonių elektros ir kontrolės sistemas,  jų charakteristikas ir grandines.

  Santrauka. Studentai išmokomi suprasti riedmenų techninių priemonių elektros automatikos ir kontrolės sistemų paskirtį, analizuoti jų schemų ir veikimo ypatybes, naudojimo sritis ir pagrindines charakteristikas; supažindinami su tokių sistemų darbo ir technine priežiūra; išmokomi vertinti minėtų sistemų elektrinius parametrus ir charakteristikas, parinkti ir pritaikyti sistemas riedmenų techninėms priemonėms. 

  T190B087 Transporto ryšiai ir telematika

  Tikslas:

  Suteikti žinias apie transporto ryšių sistemas bei telematiką, jų technologijų raidos specifiką, konkurencinių technologijų dinamiką.

  Santrauka:

  Studentai susipažins su pagrindiniais telematikos metodais ir ryšio priemonėmis naudojamais  transporte ir kelių sektoriuje. Paskaitų metu bus nagrinėjamos navigacijos sistemų ir technologijų, geografinių informacinių sistemų ir telematikos įrangos kūrimo klausimai, o praktinių telematikos sistemų įgyvendinimo klausimai nagrinėjami remiantis konkrečiais pavyzdžiais.